Follow Us

h_mao Xoe H$m ^{dî` h_mar `wdm nr‹T>r na {Z^©a h¡ qH$Vw C{MV _mJ©Xe©Z Ho$ A^md _| dh AmO Jw_amh hmo ahr h¡ & nmíMmË` ^moJdmXr gä`Vm Ho$ Xwîà^md go CgHo$ `m¡dZ H$m õmg hmoVm Om ahm h¡ & {d{^ÝZ n{ÌH$mAm| Am¡a g_mMma nÌm| Ho$ Ûmam VWmH${WV nmíMmË` _Zmo{dkmZ go à^m{dV _Zmo{M{H$ËgH$ d “g¡Šgmobm°{OñQ>’ `wdm N>mÌ-N>mÌmAm| H$mo M[aÌ, g§`_ Am¡a Z¡{VH$Vm go ^«îQ> H$a aho h¢ &